Back to top

Säännöt

Nokian Mammat ry:n säännöt
*
*
Yhdistyksen kevätkokous 2016 on hyväksynyt uudet säännöt!
*
*
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nokian Mammat ry ja sen kotipaikka on Nokia.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nokialaisten lapsiperheiden yleistä ja yhteistä hyvinvointia, sekä pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin lapsiperheiden kunnallisten palveluiden parantamiseksi
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• Järjestää nokialaisille lapsiperheille tapahtumia tarpeen mukaan, kuten lastentarvikekirpputoreja, erilaisia koulutus-, retki-, huvi-, juhla- yms. tapahtumia
• Järjestää nokialaisille lapsiperheille erilaista vertaistoimintaa
• Tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja tekee selvityksiä vaikuttaakseen kunnan päättäjiin lapsiperheiden palveluiden kehittymiseksi
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä ja arpajaisia hankittuaan niihin tarvittaessa asianmukaiset luvat.

3. Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Uudet jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Yhdistyksen toimielimet
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen jäsenkokoukset ja hallitus. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen jäsenkokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua ja toimeenpanoa varten alaisuuteensa tarpeellisia toimikuntia.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäsenkokouksessa (kevätkokouksessa) valitut vähintään 3 ja enintään 12 jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä.
Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava henkilökohtaisesti kaikille hallituksen jäsenille vähintään 3 vrk ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja rahastonhoitajalla, kaksi yhdessä.

9. Toimintakausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Toiminnan tarkastamista varten hallituksen vuosikertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tehtävänä on mm. arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta sekä toimintakertomuksen ja jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset (jäsenkokoukset) pidetään kaksi kertaa vuodessa, hallituksen määrääminä päivinä kevätkokous maalis-toukokuussa sekä syyskokous elo-marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsu esitetään sähköpostilla.

12. Jäsenkokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle hallituksen toimikaudelle
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat seuraavalle toimintakaudelle
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.